Misja

Celami Fundacji są:

 • upowszechnianie wiedzy i promowanie zagadnień z zakresu odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne, a także upowszechnianie wiedzy z dziedzin pokrewnych, w tym ekologii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej,
 • rozwój odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł wykorzystujących zasoby obszarów wiejskich, a także wspieranie inicjatyw i rozwoju innowacji w tym zakresie,
 • inicjowanie, podejmowanie i realizacja prac oraz projektów o charakterze edukacyjnym, promocyjnym, naukowo-badawczym i wdrożeniowym,
 • inicjowanie, podejmowanie i realizacja inwestycji, w szczególności energetycznych oraz infrastrukturalnych,
 • ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej, w tym w szczególności gruntów rolnych, leśnych oraz cennych przyrodniczo,
 • wspieranie rozwoju i współpracy w ramach wspólnot i społeczności lokalnych, w tym również w formie spółdzielni energetycznych oraz grup producenckich,
 • rozwój współpracy międzynarodowej oraz integracji europejskiej w obszarze odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej,
 • działalność na rzecz ochrony zdrowia,
 • działalność charytatywna,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych Fundacji,
 • budowę obiektów edukacyjnych oraz instalacji wytwarzających i wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, a także innych źródeł alternatywnych oraz wspieranie działalności i rozwoju innowacji w tym zakresie,
 • działalność edukacyjną i szkoleniową w zakresie nowoczesnych niskoemisyjnych technologii energetycznych i proekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem, instalacji o charakterze lokalnym oraz mikroinstalacji,
 • tworzenie i wspieranie ośrodków szkoleniowo-naukowo-technicznych oraz placówek o charakterze oświatowo-kulturalnym,
 • uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych,
 • wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych, ekologicznych i agroturystycznych wykorzystujących zasady zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii oraz inicjowanie współpracy i wymiany doświadczeń między nimi, prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej, w tym z wykorzystaniem mediów na nośnikach cyfrowych i publikacji elektronicznych, związanej z realizacją celów statutowych Fundacji oraz promocją podejmowanych przez nią inicjatyw,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji, seminariów, wyjazdów studyjnych, a także wystaw i konkursów oraz innych form szerzenia wiedzy służących realizacji celów Fundacji,
 • organizowanie obozów wolontariackich w ramach tematyki zbieżnej z celami statutowymi Fundacji,
 • współpracę z instytucjami międzynarodowymi, rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji, w tym wsparcie tworzenia regulacji prawnych,
 • występowanie w imieniu własnym oraz lokalnych społeczności w przypadku, gdy istnieje ryzyko pogorszenia jakości życia ludzi, związane z degradacją środowiska,
 • udział w procesach inwestycyjnych w ramach partycypacji i dialogu społecznego,
 • realizację inicjatyw, projektów i kampanii związanych z promowaniem odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska, również o zasięgu międzynarodowym,
 • organizowanie i finansowe wspieranie inicjatyw propagujących projekty oraz idee zbieżne z celami Fundacji.