O nas

Fundacja Instytut Rozwoju Innowacyjnej Energetyki (IRIE) łączy cechy niezależnego ośrodka naukowo-badawczego skupionego na wspieraniu i promocji rozwoju nowych technologii oraz instytucji zapewniającej kompleksowe wsparcie inwestorów w przygotowaniu i realizacji projektów OZE od strony prawnej, ekonomicznej i rynkowej. Bazujemy na doświadczeniu w prowadzeniu inwestycji, projektów B&R i edukacyjnych w branży OZE zdobytym w sektorze prywatnym, administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych. Celem naszych projektów obejmujących m.in. badania, analizę danych oraz realizację pilotażowych instalacji demonstracyjnych jest promocja, upowszechnienie i przyspieszenie rozwoju innowacyjnych rozwiązań opartych na OZE w obszarze energetyki, jak również podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, angażujących społeczność lokalną. Obszarem naszych zainteresowań jest dostarczenie praktycznych rozwiązań pod kątem wykorzystania instalacji OZE oraz innowacyjnych systemów energetycznych (zwłaszcza biogazu, fotowoltaiki, wiatru oraz hybrydowych instalacji OZE) w przemyśle i rolnictwie oraz biomasy (m.in. w zakresie produkcji alg zintegrowanej z wytwarzaniem żywności i pasz) m.in. w formule spółdzielni, klastrów i lokalnych sieci energetycznych we współpracy z partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Zarząd Fundacji IRIE tworzą:

Przemysław Mroczkowski: Prezes Zarządu Fundacji IRIE, absolwent Ochrony Środowiska oraz Zarządzania Funduszami Unijnymi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stypendysta Fundacji im. prof. M. Nowickiego i niemieckiej rządowej agencji DBU, zajmował się m.in. możliwościami pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biogazu rolniczego i biometanu w transporcie oraz w gazownictwie w instytucie DBFZ w Lipsku oraz w Instytucie Energetyki Odnawialnej, pracował także jako kierownik projektów farm wiatrowych w Grupie ENHOL oraz jako kontroler terenowy projektów w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (p.mroczkowski@firie.pl)

Andrzej Tomasz Curkowski: Wiceprezes Zarządu Fundacji IRIE, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Studiów Podyplomowych Akademia Energetyki w Szkole Głównej Handlowej, stypendysta kierunku Environmental Engineering na Technische Universitat Hamburg-Harburg oraz programu Climate change and energy security w ramach International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA, posiada doświadczenie w rozruchu oczyszczalni ścieków oraz komory fermentacyjnej w skali laboratoryjnej i przemysłowej w ramach Bioton S.A. oraz Profactor Produktionsforschungs GmbH, zajmował się koordynacją projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz uczestniczył w opracowywaniu ekspertyz, poradników i w ocenie wykonalności projektów inwestycyjnych w Instytucie Energetyki Odnawialnej, specjalizuje się w obszarze doradztwa inwestycyjnego i analiz rynkowych sektora OZE, wykorzystaniu biogazu rolniczego oraz zastosowaniu instalacji OZE w przemyśle i rolnictwie. (a.curkowski@firie.pl)

Paweł Michał Sulima: Członek Zarządu IRIE, absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uczestniczył w międzynarodowych projektach dotyczących wytwarzania i zagospodarowania biogazu rolniczego w Instytucie Energetyki Odnawialnej oraz brał udział w przygotowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych z zakresu wdrażania i rozwoju OZE jako pracownik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (p.sulima@firie.pl)